ಮೊದಲ ಹನಿಗಳು ...

ನೆನಪು
ನೀನಿದ್ದಾಗಲು - ಇರದಿದ್ದಾಗಲು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರಸೆ !
ಪ್ರ(ಯತ್ನ)
ಮುರಿದ ಗೊಂಬೆಯ ಕೈ ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಲು ವರುಷಗಳಿಂದ ಯೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ !
ಕುರುಡು
ತಪ್ಪೆಂದು ತಿಳಿದರು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆ !

Comments

Popular posts from this blog

ಹೀಗೊಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ!!

ನಸುಕಿನ ಕನವರಿಕೆಗಳು

ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ - ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ